Výmalba kostela v Zašové

Aktualizováno (03 Červen 2016)
TiskEmail

kostel-duha.jpg

V minulých měsících proběhla výmalba fary a kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Naposledy se kostel shodou okolností maloval rovněž v srpnu, před 43 lety - roku 1972.

Současnou výmalbu provedla firma Kompletní stavební práce - Jaroslav Jelínek z Ratiboře. Začalo se už v červnu výmalbou přízemí fary (chodby a zákristie). Po pouti, v polovině července, nastoupila firma na nejdůležitější prostor - vnitřek kostela. Nemuselo se stavět lešení - malovalo se ze dvou vysokých věží a jedné menší věže, kterou bezplatně zapůjčila ZŠ Zašová. Přípravné práce zabraly několik dní: přikrytí oltářů, varhan, sundání soch, obrazů, pokrytí podlahy. Nutné byly také zednické práce, neboť zdi ve vlhkém kostele byly někde značně narušené a zvětralé.

Největší problém byly lavice - kam s nimi? Ale i to se podařilo vyřešit tím, že se jednoduše položily na boční stranu a hned bylo v kostele dosti prostoru pro pohyb věží. Práce šla malířům rodinné firmy z "Hošťálkovského království" rychle od ruky, a tak v sobotu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 2015 byly práce dokončeny i s úklidem. Na úklid kostela přišlo totiž tolik lidí (ze Zašové, Veselé i ze Stříteže), že kostel se brzy zářil čistotou a bohoslužby následující neděli mohly probíhat už v kostele. Předchozí neděle to možné nebylo, a tak jsme sloužili mši sv. buď na farní zahradě nebo v sále místního Kulturního domu.

Při opravě se objevily také původní konsekrační kříže z r. 1742, kdy byl kostel 29. července posvěcen. Tyto kříže budou zrestaurovány a podle možností také namalovány kopie těchto křížů v celém kostele.

Při výmalbě oken v presbytáři se zjistilo, že rám vitráží je dosti zkorodovaný a také samotné vitráže potřebují opravu. Doufejme, že se podaří na opravu i těchto oken získat časem finance z některých dotačních titulů.

Celková cena výmalby činila 390.991,- Kč. Obec Zašová přispěla částkou 150.000,- Kč. Pan Miroslav Posád částkou 75.000,- Kč a také mnozí dárci na tuto akci přispěli podle svých možností, buď při sbírkách nebo osobně. Štědrým dárcům děkujeme a díky nim celá akce skončila bez dluhů.

"Práce jak na kostele", říkali jsme si ty požehnané dny a vše jsme svěřovali Panně Marii, patronce naší obce. Díky modlitbám mnohých a zvláště Matky Boží, se nikomu nic nestalo a vše bylo zdárně ukončeno. Ale ne nadlouho: kostel potřebuje natřít zvenčí od země až po věže a střechu. Snad se podaří sehnat peníze i na to.

Děkuji spolehlivé firmě Jelínek, všem pracovníkům, dárcům a brigádníkům za úspěšné dílo. Kostel se nyní skví čistotou a zve každého k návštěvě. Kupodivu také zvuk varhan a hlasů se v kostele nese libozvučněji. Proto na poděkování za výmalbu kostela se uskuteční koncert v neděli 4. 10. 2015 v 18.00.

P. Jiří Polášek, farář