Udělování svátosti

Aktualizováno (19 Červen 2011)
TiskEmail

Zásady pro udělování svátostí ve farnosti

 

V katolické církvi rozlišujeme celkem 7 svátostí. Jsou to: svátost křtu, svátost smíření, nejsvětější svátost, svátost biřmování, svátost manželství,  svátost pomazání nemocných, svátost kněžství. Většina z nich je udělována cirkví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem.


Svátost křtu

Křest dítěte. Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností. Velkou pomocí ve výchově je jim náboženství, které se učí jak na školách tak na faře pro všechny věkové skupiny. Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být biřmován a také podle křesťanské víry žít.

Místo křtu má být místní farnost, neboť křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Příprava před křtem je delší pro ty rodiče, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s naukou Církve (asi jeden měsíc). Pro ostatní stačí jedno setkání před křtem.
Křty probíhají většinou třetí neděli v měsíci v 11.00h ve farním kostele (po domluvě i jindy). Ke křtu je třeba křestní svíce a bílé roucho. Prosíme, přijďte co nejdříve po narození dítěte nebo i před tím oznámit přání pokřtít dítě a přineste s sebou rodné číslo dítěte.

Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život.
Vyžaduje :
- důkladné seznámení s naukou Církve
- praktické návyky v modlitbě
- účast na mši sv. a podobně
Příprava na křest probíhá společně nebo individuálně na faře
Další zájemci o křest jsou vítáni.


Svátost smíření, zpověď

Svátost smíření můžete přijat půl hodiny před každou mší svatou. Samozřejmě, že zpovídáme i na požádání mimo tyto časy. Kromě toho v době adventní a postní jsou předem ohlášené zpovědní dny.


Nejsvětější svátost, Eucharistie

Ke Svátosti Eucharistie čili ke Svatému Přijímání může přistoupit ten, kdo:
- je pokřtěn v katolické církvi
- na přijetí této Svátosti byl připraven (První Svaté Přijímání)
- nežije v těžkém hříchu ani není podroben nějakému církevnímu trestu, který by ho z této Svátosti vylučoval,
- žije v církevně platném manželství, a nebo je svobodný či ovdovělý
- před přijetím Eucharistie se dodržuje jednohodinový půst od jídel a nápojů s výjimkou léků a obyčejné vody. U nemocných, kterým se Eucharistie přináší, tento půst není nutný.

Ke Svatému Přijímání jde člověk zpravidla při Mši, které se účastní. Maximálně může přistoupit ke Svatému Přijímání ještě jednou (tedy nejvíce 2x denně), pokud je přítomen na druhé celé Mši svaté.


Svátost biřmování

Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti a logicky patří ke křtu. Dospělí jsou biřmováni při křtu a děti až od 14 let. Přihlásit se mohou i starší věkem. Kdo by bezdůvodně zanedbal přijetí této svátosti, tak hřeší. Biřmování uděluje biskup jednou za několik let. Biřmovat může i kněz v případě nebezpečí smrti anebo při křtu dospělého. Příprava na biřmování je zhruba roční a bude včas oznámena. V roce 2011 začne příprava na podzim.Svátost manželství, Svatba

Při církevním sňatku muž a žena uzavírají spolu důvěrné společenství života a lásky, kterému položil základy Bůh při stvoření a Ježíš Kristus ho povýšil na svátost. Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě Církve a farnosti. Proto má být sňatek uzavírán v místě bydliště snoubenců.  Kdo touží mít sňatek jinde, je třeba, aby si vyžádal od faráře trvalého bydliště licenci - doklad o propuštění ke sňatku do jiné farnosti. Snoubenci by měli být katolíci. Když si někdo bere nepokřtěného či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas - dispenz.

Pokud snoubenci dosud nepřijali svátost smíření a Eucharistii, může se toto doplnit při přípravě na manželství. Pokud je někdo rozveden po civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.
Církevní sňatek nemůže mít ten:
- kdo nechce žít s partnerem po celý život
- kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a nechtěl je vychovávat v katolické víře
- kdo už je vázán platným sňatkem

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi tři měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné. Přineste s sebou průkazy totožnosti, potvrzení o křtu - nejvýše měsíc staré (pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti) a případně další nezbytné doklady. V případě cizího státního příslušníka bude muset být tlumočník.


Svátost pomazání nemocných

Pomazáním nemocných církev doporučuje nebezpečně nemocné a starší věřící Pánu, aby jim ulehčil a je uzdravil.
Předpokládá se, že ten, kdo tuto svátost přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti smíření. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem.
O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu, případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu a mnohdy i na těle.
Svátost lze přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá.
Zásadně se uděluje tomu, kdo je živý, ne tam, kde už prokazatelně nastala smrt.

Pravidelně navštěvujeme nemocné doma. V případě nutnosti zavolejte na faru - rádi přijedeme zaopatřit vaše nemocné.Svátost kněžství

Podmínky:
- Muž, římskokatolického vyznání
- Věk alespoň 18 let (před studiem)
- Úplné středoškolské vzdělání
- Svobodný (s poznáním povolání ke kněžské službě)

Svěcení uděluje biskup. Zájemce by měl oslovit některého kněze, nejlépe faráře, který ho doporučí biskupovi.