Udělování svátostí

Aktualizováno (20 Březen 2023)
TiskEmail

Zásady pro udělování svátostí ve farnosti

 

V katolické církvi rozlišujeme celkem 7 svátostí. Jsou to: svátost křtu, svátost smíření, nejsvětější svátost, svátost biřmování, svátost manželství, svátost pomazání nemocných, svátost kněžství. Jsou udělována v církvi skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen).

 

 

Svátost křtu

 

Křest je první a pro spásu nejdůležitější svátost. Je to brána do církve, ke všem dalším svátostem a k životu věčnému.

 

Křest dítěte

Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem, a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností. Velkou pomocí ve výchově je jim výuka náboženství, které učíme na ZŠ Zašová a také na faře pro všechny věkové skupiny. Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být biřmován a také podle křesťanské víry žít.
Místo křtu by mělo být v místní farnosti, neboť křtem se nový křesťan zapojuje do farního společenství. Z nařízení o. arcibiskupa Jana Graubnera je příprava před křtem delší pro nesezdané rodiče, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s naukou církve (asi 4 setkání). Pro ostatní stačí jedno-dvě setkání před křtem.
Křty probíhají v poutním kostele v Zašové některou neděli v 11.30 (po domluvě i jindy, např. v sobotu). Ve Veselé v kostele sv. Martina se křtí většinou v neděli při mši sv. v 9.00 (po domluvě i jindy, např. v sobotu nebo ve čtvrtek večer, kdy je mše sv. v 17.00). Ke křtu je třeba křestní svíce a bílé roucho (vše je možné zakoupit na faře). Prosíme, přihlaste se co nejdříve po narození dítěte a přineste s sebou vyplněnou Žádost o křest, kterou si můžete stáhnout a vytisknout zde. Nezapomeňte uvést své telefonní číslo.

 

Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život. Proto vyžaduje důkladné seznámení s naukou církve, praktické návyky v modlitbě a účast na mši sv. Příprava dospělého na křest probíhá společně nebo individuálně na faře asi jeden rok. Dospělí zájemci o křest jsou vítáni.

 

Žádost o křest ve formátu .doc ke stažení zde.

 

 

Svátost smíření, zpověď


Svátost smíření ustanovil Ježíš Kristus k obnovení nadpřirozeného života v křesťanu, který tento život ztratil smrtelným hříchem. Do duše se vrací milost posvěcující. Svátost smíření s užitkem slavíme i tehdy, když jsme se dopustili i menších provinění.

 

Svátost smíření můžete přijat půl hodiny před každou mší svatou (kromě času před nedělní mší sv. v 10.30). Samozřejmě, že zpovídáme i na požádání mimo tyto časy (zpovídá se také při čtvrteční adoraci 19.00 – 19.45 h.). Kromě toho v době adventní a postní jsou předem ohlášené zpovědní dny (sledujte Ohlášky).

Katolický křesťan by se měl minimálně jednou za rok vyzpovídat ze svých hříchů (zvl. v době v postní a velikonoční).

 

 

Nejsvětější svátost, Eucharistie

 

Svátost oltářní (Euchatistie) je sám Ježíš Kristus, který se za nás pod způsobou chleba a vína obětuje a dává se nám za pokrm na cestě do věčnosti. Svaté přijímání v nás rozmnožuje milost posvěcující, spojuje nás úzce s Kristem a dává nám nové milosti pomáhající.

 

Ke svátosti Eucharistie čili k Svatému přijímání může přistoupit ten, kdo:
- je pokřtěn v katolické církvi
- na přijetí této Svátosti byl připraven (byl u 1. svatého přijímání)
- byl u svátosti smíření a nežije v těžkém hříchu ani není podroben nějakému církevnímu trestu, který by ho z této Svátosti vylučoval,
- žije v církevně platném manželství, a nebo je svobodný či ovdovělý
- před přijetím Eucharistie dodržuje jednohodinový půst od jídel a nápojů s výjimkou léků a obyčejné vody. U nemocných, kterým se Eucharistie přináší, tento půst není nutný (stačí ¼ hodiny).

Ke svatému přijímání jde člověk zpravidla při mši sv., které se účastní. Maximálně může přistoupit ke svatému přijímání ještě jednou (tedy nejvíce 2x denně), pokud je přítomen na druhé celé mši svaté.

 

 

Svátost biřmování


Biřmování je svátost křesťanské dospělosti a logicky patří ke křtu. Při biřmování dostává pokřtěný účast na prorockém daru církve, aby jako dospělý křesťan hlásal a uskutečňoval Boží království na zemi.

 

Dospělí jsou biřmováni při křtu a děti až od 14 let. Přihlásit se mohou i starší věkem. Kdo by bezdůvodně zanedbal přijetí této svátosti, tak hřeší. Biřmování uděluje biskup jednou za několik let tak, že vkládá ruce na hlavu biřmovance a maže ho na čele posvěceným olejem (křižmem). Biřmovat může i kněz v případě nebezpečí smrti anebo při křtu dospělého. Naposledy bylo biřmování ve farnosti Zašová v r. 2021. Příprava na biřmování je zhruba roční a bude včas oznámena. Další biřmování by mělo být v r. 2026.

 

 

Svátost manželství, Svatba

 

Při církevním sňatku muž a žena uzavírají spolu důvěrné společenství života a lásky, kterému položil základy Bůh při stvoření a Ježíš Kristus ho povýšil na svátost. Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě církve a farnosti. Proto má být sňatek uzavírán v místě bydliště snoubenců.  Kdo touží mít sňatek jinde, je třeba, aby si vyžádal od faráře trvalého bydliště licenci – doklad o propuštění ke sňatku do jiné farnosti. Snoubenci by měli být katolíci. Když si někdo bere nepokřtěného či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas - dispenz.

Pokud snoubenci dosud nepřijali svátost smíření a Eucharistii, může se toto doplnit při přípravě na manželství, příprava je tím pádem delší. Pokud je někdo rozveden po civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.
Církevní sňatek nemůže mít ten:
- kdo nechce žít s partnerem po celý život
- kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a nechtěl je vychovávat v katolické víře
- kdo už je vázán platným sňatkem

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi 4 měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné. Přineste s sebou průkazy totožnosti, potvrzení o křtu (pokud jste byli pokřtěni v jiné farnosti) a případně další nezbytné doklady. V případě cizího státního příslušníka bude muset být akreditovaný tlumočník.

 

V Olomoucké arcidiecézi jsou do přípravy na manželství zapojeni také manželé-lektoři, kteří pomáhají kněžím v děkanátním Centru pro rodinu (se sídlem v Zašové). Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci.
Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu. U víkendových kurzů si hradí ubytování a stravu (např. na Hostýně). Forma přípravy se odvíjí podle možností ve farnostech a v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:
-   víkendová příprava
-   menší či větší skupiny  
-   individuální příprava

Termíny a přihlášky a další informace o uvedených formách přípravy najdete na stránkách děkanátního Centra pro rodinu: https://www.valmez.dcpr.cz/ Kontakty: Renata Hlavicová, tel.: 733 741 636, E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Rozvrh přípravy pro rok 2023 je zde: http://www.zasova.net/_soubory/2023/2023-snoubenci-priprava_b.jpg

 

 

Svátost pomazání nemocných

 

Pomazáním nemocných je svátost, kterou Kristus ustanovil k posile duše i těla věřících, kteří upadli do nebezpečné nemoci. Zaopatřováním nemocných rozumíme udělení svátosti smíření, svátosti pomazání, svátosti Eucharistie a plnomocných odpustků pro případ smrti.

 

Pomazáním nemocných církev doporučuje nebezpečně nemocné a starší věřící Pánu, aby jim ulehčil a je uzdravil. Předpokládá se, že ten, kdo tuto svátost přijímá, se smířil s Bohem ve svátosti smíření. Pokud to není možné, je tato svátost chápána jako mimořádný prostředek ke smíření s Bohem (umírajícímu se vyprošují plnomocné odpustky).
O svátost pomazání nemocných si má především požádat sám nemocný podle svého zdravotního stavu, případně požádá s jeho souhlasem někdo z jeho okolí. Svátost je mu v jeho vážné nemoci posilou na duchu, i na těle.
Svátost lze přijmout vícekrát za život, pokud se člověk uzdraví a znovu onemocní nebo pokud se jeho stav výrazně zhorší a on o tuto pomoc znovu žádá.


Pravidelně navštěvujeme nemocné doma (na první čtvrtek a pátek v měsíci – Zašová, Střítež a Veselá). Jedenkrát za rok se také uděluje tato svátost hromadně v kostele (v Zašové i ve Veselé okolo Dne nemocných 11.2.).  V případě nutnosti zavolejte na faru (731 518 511) - rádi přijedeme zaopatřit vaše nemocné doma nebo v nemocnici (je dobré v nemocnici připravit půdu a oznámit MUDr., že si přejete pro vašeho nemocného návštěvu kněze).

 

 

Svátost kněžství

 

Služebné svátostné kněžství mají v církvi ti, kdo byli povoláni Kristem do služby a byli kněžským svěcením pověřeni sloužit mši svatou a udělovat svátosti.

 

Podmínky pro přijetí za kandidáta ke kněžství v Římskokatolické církvi:
- muž, římskokatolického vyznání
- věk alespoň 18 let (před studiem)
- úplné středoškolské vzdělání (maturita)
- svobodný nebo ovdovělý (s poznáním povolání ke kněžské službě)


Svěcení uděluje biskup. Zájemce o kněžství by měl oslovit některého kněze, nejlépe faráře, který ho doporučí biskupovi. Příprava na kněžství probíhá v olomouckém kněžském semináři několik let: nultý přípravný ročník, 5 let teologických studií na CMTF UP Olomouc, a ještě jáhenský rok ve farnosti.