Stanovy občanského sdružení

Aktualizováno (30 Duben 2011)
TiskEmail

Výňatek ze stanov

 

Občanské sdružení "Mariánský pramen ve Stračce" (dále jen OS) je dobrovolným občanským sdružením, které je založeno za účelem trvalé péčo o areál Mariánského pramene v Zašové v údolí Stračka (dále jen areál MP).

 

Vlastníkem areálu MP je Římskokatolická farnost Zašová.

 

Areál MP má charakter lesoparku a je tvořen těmito objekty

- jeskyňka se sochou Panny Marie

- prameniště se sběrnou komorou

- tůňka pro přepadovou vodu

- litinový kříž na kamenném podstavci  z roku 1853

- obraz Panny Marie na kamenném podstavci

- osvětlení

- okrasná zídka

- vzrostlé stromy a okrasná zeleň

 

Pramen je zdrojem nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo obce Zašová a širokého okolí. Péčí o areál MP se pro potřeby činnosti OS rozumí údržba, rozvoj, propagace a shromažďování finančních prostředků a jiné činnosti směřující k podpoře a zvelebování areálu MP.

 

Orgány sdružení jsou členská schůze, výkonný výbor a předseda.

Výkonný výbor uskutečňuje rozhodnutí členské schůze a zejména rozhoduje, organizuje a řídí činnost OS po hospodářské stránce a zabezpečuje jednotlivé akce OS.

Výkonný výbor i předsedá je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.

 

Členství ve sdružení je dobrovolné.

Člen OS je oprávněn podílet se na činnosti OS zejména účastnit se členské schůze a hlasováním spolurozhodovat o činnosti OS, volit a být volen do orgánů OS. Člen OS je povinen především vykonávat rozhodnutí členské schůze a plnit závazná rozhodnutí výkonného výboru a pokyny předsedy OS. Dále je člen povinen platit OS členské příspěvky jejichž výši určuje členská schůze.

 

Členství v OS vzniká na základě rozhodnutí zájemce o členství a to dnem registrace jeho podané písemné přihlášky.

Členství zaniká

a) rozhodnutím člena o ukončení členství a to dnem podání písemné žádosti.

b) rozhodnutím členské schůze pro opakované neplnění povinností člena OS nebo pro chování člena, které je v hrubém rozporu s činností sdružení a to dnem rozhodnutí členské schůze.

 

celé znění stanov ZDE v pdf